Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen en leveren van bescheiden, alsmede op alle overeenkomsten tot het schriftelijk verstrekken en/of ter beschikking stellen van informatie en/of overige werkzaamheden van Informanagement bv te Geldrop, hierna te noemen “Informanagement”.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: op papier, per e-mail, per fax, on-line of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. De door Informanagement te vervaardigen adviezen, te verstekken informatie, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, DVD, Blu-ray disc of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Indien Informanagement op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Informanagement op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Informanagement dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Informanagement een door de wederpartij ondertekende overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Mondelinge afspraken binden Informanagement eerst nadat deze schriftelijk door Informanagement zijn bevestigd dan wel zodra Informanagement met instemming van wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Opdrachten van wederpartij dienen verge­zeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
 4. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Informanagement pas bin­dend, indien deze schriftelijk door haar zijn beves­tigd.
 5. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Informanagement bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Informanagement zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door wederpartij aanvaard, dan heeft Informanagement het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.De door Informanagement gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Informanagement niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen bescheiden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
 4. Indien de aanvaarding van wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Informanagement hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Informanagement is zo nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat wederpartij wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan wederpartij doorberekend.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Informanagement het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Informanagement.

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie

 1. Informanagement verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Informanagement ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Informanagement zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Informanagement zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen teneinde de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Informanagement staat er voor in dat haar personeel en andere personen die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 4. Het is Informanagement toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 6: Risico van opslag informatie

 1. Informanagement verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvul­dige opslag van de van wederpartij afkomsti­ge gegevens c.q. infor­matie. Behoudens tegenbewijs wordt Informanagement geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. wederpartij draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Informanagement of derden opgeslagen gegevens c.q. informa­tie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Informanagement, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 7: Aanmelden informatiedatabase

 1. De wederpartij zal pas toegang krijgen tot de informatiedatabase als de wederpartij de voor aanmelding noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding is geaccepteerd door Informanagement. De wederpartij zal per e-mail door Informanagement worden geïnformeerd over een dergelijke acceptatie. Ingeval de door de wederpartij ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Informanagement de wederpartij per e-mail verzoeken om binnen 14 dagen alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te vervallen.
 2. Informanagement behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Afhankelijk van de soort en de hoeveelheid bescheiden die de wederpartij van Informanagement afneemt wordt de informatiedatabase door Informanagement – ten behoeve van deze dienstverlening – gevuld met door de wederpartij gewenste informatie.

Artikel 8: Gegevens

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan Informanagement verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk aan Informanagement te worden doorgegeven door deze aan te passen op de website (www.informanagement.nl) of door de wederpartij per e-mail te worden doorgegeven aan Informanagement.
  De wederpartij vrijwaart Informanagement voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 2. De door de wederpartij verstrekte gegevens zullen door Informanagement conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen:
  a. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;
  b. het informeren van de wederpartij over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.
 3. De door de wederpartij verstrekte gegevens zullen door Informanagement niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij aan enige derde worden verstrekt, tenzij Informanagement ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en Informanagement zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

Artikel 9: Levering en leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de bescheiden moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Informanagement haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Informanagement per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde papieren bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren bescheiden het pand of het magazijn van Informanagement verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
 4. Verzending van de bescheiden geschiedt op een door Informanagement te bepalen wijze en voor haar rekening en risico. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Informanagement kan niet eerder verplicht worden met de levering van de bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Informanagement niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Informanagement gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Informanagement niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Informanagement met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Informanagement zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Informanagement heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Informanagement verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door Informanagement worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien – buiten de overeengekomen werkzaamheden – aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal Informanagement de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen Informanagement en de wederpartij overeengekomen te worden.
 6. Indien Informanagement de wederpartij met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie doet toekomen, zal de wederpartij deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk aan Informanagement kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door Informanagement aangepast. Op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft Informanagement het recht de wederpartij te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien Informanagement de wederpartij schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring te tekenen, dan is het gebruik van de vervaardigde bescheiden eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door Informanagement retour is ontvangen.
 7. Ingeval Informanagement in reeds door de wederpartij goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Informanagement gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11: Algemene verplichtingen wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door Informanagement gewenste vorm en op de door Informanagement gewenste tijdstippen aan Informanagement ter beschikking worden gesteld;
  ingeval de wederpartij geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de wederpartij een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;
  de door de wederpartij aan Informanagement verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Informanagement voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. De wederpartij dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het – al dan niet toegestaan – gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Informanagement onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. De dienstverlening die door Informanagement krachtens de overeenkomst aan de wederpartij geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.
 5. De wederpartij vrijwaart Informanagement ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Informanagement geleverde bescheiden en verstrekte informatie.
 6. De wederpartij draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.
 7. Het is de wederpartij niet toegestaan om:
  zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
  zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
  via de dienstverlening van Informanagement aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Informanagement dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;
  zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Informanagement en/of derden.
 8. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Informanagement gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 12: Duur en einde dienstverlening

 1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) jaar.
 2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding over de gehele periode verschuldigd.
 3. Ingeval Informanagement de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen en de wederpartij per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging.
 4. Ingeval de wederpartij handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is Informanagement gerechtigd de dienstverlening aan de wederpartij – zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – per direct te beëindigen.

Artikel 13: Klachten, klachtbehandeling

 1. Klachten over de bescheiden, dienstverlening en/of website kunnen door de wederpartij per brief of e-mail aan Informanagement worden gemeld.
 2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan Informanagement te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat Informanagement in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Informanagement zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de wederpartij sturen waarin zij de wederpartij zal informeren over de verdere klachtbehandeling.
 4. Ingeval een klacht gegrond is, is Informanagement slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Informanagement kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Informanagement, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Informanagement, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Informanagement, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde bescheiden c.q. diensten.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Informanagement in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Informanagement hiervoor verzekerd is.
 5. Ook in het geval Informanagement de afgesproken bescheiden c.q. diensten niet kan leveren, is Informanagement niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer de niet levering van de desbetreffende bescheiden c.q. diensten het gevolg is van een aan Informanagement toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van Informanagement lag.
 6. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van Informanagement en de telecommunicatieleverancier van Informanagement. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Informanagement, zodat Informanagement ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
 7. Informanagement is voor het in stand houden van, alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van haar providers. Informanagement zal zich naar haar beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel Informanagement hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.
 8. Informanagement heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal Informanagement de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden.
 9. De wederpartij verliest diens rechten jegens Informanagement, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Informanagement tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  a) de wederpartij Informanagement niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan Informanagement gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten; b)voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en adviezen van Informanagement strijdig gebruik van de bescheiden c.q. de dienstverlening door de wederpartij;
  c) voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de wederpartij aan Informanagement zijn verschaft;
  d) voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Informanagement;
  e) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen van c.q. wijzigingen in de bescheiden heeft uitgevoerd c.q. aangebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informanagement.

Artikel 15: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 3. Ter keuze van Informanagement kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Informanagement bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Informanagement het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Informanagement heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.1. zal de wederpartij aan Informanagement een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door Informanagement te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  3. heeft Informanagement het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Informanagement zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Informanagement is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Informanagement geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door Informanagement vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Informanagement voorbehouden.
 3. Het is Informanagement toegestaan technische maatrege­len te nemen ter bescherming van haar rechten.

Artikel 17: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Informanagement gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Informanagement, van de door haar ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Informanagement.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Informanagement tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van Informanagement of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van Informanagement.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Informanagement gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
  3. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.1. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
  2. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  3. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

Artikel 19: Ontbinding, annulering

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v.
  B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Informanagement een door Informanagement nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Informanagement te vergoeden. Informanagement is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Informanagement ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 7. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Informanagement en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Informanagement de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Informanagement is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Informanagement gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 23 oktober 2009